За ИНФО СЕГА

Image
Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Прилеп е отворен на 30 мај 2010 година. ИНФО СЕГА Прилеп е проект кој го спроведува Коалиција на Младински организации СЕГА, а е финансиран и поддржан од Агенција за Млади и Спорт на Република Македонија и локалната самоуправа од Прилеп.

На 19 август 2015 година е отворен вториот Младински Информативен Центар ИНФО СЕГА во Кавадарци во рамките на поддршката на Програмата за децентрализирана соработка со меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија, Општина Кавадарци и Коалиција на младински организации СЕГА.

Младинските Информативни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци нудат информации и услуги за млади и младински организации и се единствени во Македонија кои работат според принципите на ERYICA (Европската агенција за младинско информирање) и Европската повелба за младинско информирање.