За ИНФО КЛУБ - Штип

Image
 
Период на спроведување: 10-06-2020 - 09-08-2021

Цел на проектот: Зајакнати капацитети на млади луѓе на возраст од 15 - 29 години во Штип (студенти, невработени млади луѓе и НЕЕТ) за полесно сместување на пазарот на трудот користејќи активни мерки на пазарот на трудот и можности за вработување во рамките на Оперативниот план за АВРМ за 2020 година.
Постоењето на Информативен клуб за млади во Штип ќе им помогне на студентите да се запознаат со придобивките што се нудат преку мерките од Оперативниот план за АВРМ на Владата на Република Северна Македонија и неговите компоненти кои се фокусираат на: Самовработување, вклучително и млади и луѓе со инвалидитет, како и работи во заедницата и обуки за занимања што ги бараат работодавците. Од друга страна, дневната работа во ИНФО КЛУБ ќе биде обликувана за да стигне до младите луѓе во НЕЕТ ситуација и да ги промовира активните мерки. ИНФО КЛУБ Штип ќе обезбеди директна комуникација со младите за да им помогне да аплицираат за најсоодветни активни мерки на пазарот на трудот или други можности за вработување и обуки и да ги реализираат нивните аспирации и потенцијали за работа.

Очекувани резултати:
Р1: 
Студентите и невработените млади луѓе во Штип се информирани за активните мерки на пазарот на трудот и можностите за вработување во рамките на Оперативниот план од страна на Владата за 2020 година.

Р2:
 Потенцијалните работодавци од штипскиот регион се информирани за придобивките од планот за вработување во Оперативна акција за 2020 година и го поддржуваат ИНФО КЛУБ Штип.

Р3: Младите лица од Штип на возраст од 15 - 29 години ги зголемија своите капацитети за вработување во врска со полесно сместување на пазарот на трудот.

ИНФО КЛУБОТ за млади ќе биде мрежен објект помеѓу претставниците на Центарот за вработување, трговските комори, приватниот сектор, занаетчиските комори, регионалниот центар за промоција на претприемништвото, релевантните невладини организации и други актери кои работат во областа на вработувањето на младите во Штип и околината.
Целта на проектот ќе се постигне преку разновидни услуги и активности што ќе ги организира ИНФО КЛУБ Штип.