Што нудиме?

Младинско информирање - информации за вработување, волонтерство, стипендии, образование, култура, домување, учество на семинари, обуки, конференции и сл.

Центри за документација и информирање - печатени и електронски публикации, прирачници, книги и важни документи од областа на младите.

Промовирање на европски програми и волонтерство - обезбедуваат информации за Европски програми и проекти, како и за можностите за искористување на овие програми.

Услуги за млади и младински организации - туторство, можности за волонтерска пракса за студенти/апсолвенти, професионална ориентација, изнајмување на простор за работилници, прес конференции и сл.

Поддршка на младите луѓе во општините Прилеп, Кавадарци и Штип - Давање на директна поддршка на младите луѓе преку спроведување на различни едукации за младите како на пример: Професионална ориентација, Полесно совладување на материјалот, Заштита на лични податоци на интернет, Изготвување на CURICULUM VITAE (CV), структурано CV, мотивационо писмо и интервју за работа и сл.

  • Менторство на ученици преку помош и поддршка во пишувањето на домашните задачи и совладување на материјалот;
  • Организирање на бесплатни курсеви за изучување на странски јазици;
  • Активности за застапување на локалните младински потреби.

Соработка со институции и организации - Младинските информативни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци соработуваат со различни институции и организации од земјата и странство во интерес на своето работење и на младите.

Известување за мерките од Оперативниот план за АВРМ на Владата на РС Македонија и неговите компоненти.