Информирајте се за младински можности!

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Работно време

Понеделник - Петок           09.00 до 16.30

ИНФО НЕЕТ+

Кои здравствени услуги можете да ги користите кога престојувате во странство?

Кои здравствени услуги можете да ги користите кога престојувате во странство?

Осигурените лица кои привремено престојуваат (приватно или службено, студиски престој, школување и стручно усовршување, престој во врска со меѓународна техничка, научна и културна соработка и сл.) во земји со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор за социјално осигурување можат да користат здравствени услуги, како и бесплатна итна медицинска помош врз основа на потврда што ја издава подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Потребни документи за здравствено осигурување на невработените лица

Потребни документи за здравствено осигурување на невработените лица

Невработените лица кои за прв пат се пријавуваат во ФЗОМ за стекнување на право на здравствено осигурување, не е потребно да доставуваат и потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија дека се невработени лица.

Што ви е потребно за издавање возачка книшка?

Што ви е потребно за издавање возачка книшка?

Возачката книшка е јавна исправа што ја издава Министерството за внатрешни работи заедно со возачката дозвола.

Во кои држави е признаена македонската возачка дозвола?

Во кои држави е признаена македонската возачка дозвола?

Во следните држави е признаена македонската возачка дозвола и може да се направи замена:

Дали знаете дека можете електронски да поднесете барање за извод?

Дали знаете дека можете електронски да поднесете барање за извод?

Дали знаете дека е ставен во функција порталот за поднесување барање за издавање изводи од матичната книга на родени по електронски пат?

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Адреса

Цар Самоил бр. 18
7500 Прилеп

Publish modules to the "offcanvs" position.